PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR
 
Pri prehliadaných týchto stránok Vás ubezpečujeme, že údaje, ktoré získavame sú v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov (GDPR).

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje používame a chránime.

1. Kto sme, kontaktné údaje:

Občianske združenie Športový klub lakrosu Trnava, so sídlom: Bohdanovce nad Trnavou 132, 919 09, Slovenská republika, IČO: 423 999 21, zapísané v evidencii občianskych združení: Registračné číslo: VVS/1-900/90-44318, registrový úrad: MV SR, dátum vzniku: 28.08.2014.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na info(at)lacrosse-trnava.sk .

2. Aké údaje spracúvame

Spracúvame rôzne druhy informácií od našich zákazníkov alebo o našich zákazníkoch podľa toho, ktoré služby využívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje:

a)      Marketingová komunikácia

Na účely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi zhromažďujeme ich základné identifikačné a kontaktné údaje ohľadom zasielania informačných materiálov o produktoch a službách. Ide o nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

b)       Hodnotenie kvality služieb

Za účelom hodnotenia našich služieb zhromažďujeme informácie týkajúce sa identifikácie zákazníka pre účely zlepšovania kvality služieb. Ide o nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

c)       Webstránka

Naša spoločnosť získava osobné údaje potencionálnych zákazníkov z našej webovej stránky: www.lacrosse-trnava.sk

3. Ako údaje používame

Osobné údaje našich zákazníkov zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi na viacero účelov, a to najmä:

1. primárne v súvislosti s poskytnutím služby. (Právnym základom je spracovávanie osobných údajov na základe čl. 6 bod 1 písm. b/ Nariadenia GDPR);

2. v súvislosti so zasielaním obchodných a marketingových ponúk zákazníkom, na základe našich oprávnených záujmov o rozširovaní povedomia klubu, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách o našich službách a produktoch (Právnym základom spracovávania osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu je čl. 6 bod 1 písm. f/ Nariadenia GDPR alebo na základe súhlasu dotknutej osoby čl. 6 bod 1 písm. a/ Nariadenia GDPR)

3. na základe výslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na účel bližšie uvedený v samotnom znení súhlasu (Právnym základom spracovávania osobných údajov je udelenie súhlasu dotknutej osoby čl. 6 bod 1 písm. a/ Nariadenia GDPR

4. v obmedzenom rozsahu za účelom plnenia daňových, účtovných a ostatných zákonných povinností podľa príslušných právnych predpisov. (Právnym základom spracovávania osobných údajov je plnenie právnych povinností prevádzkovateľa čl. 6 bod 1 písm. c) Nariadenia GDPR);

5. v prípade ak ste voči našej spoločnosti uplatnili práva z titulu reklamačného konania, naša spoločnosť spracúvať Vaše údaje na účely vybavenia reklamácie. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR v spojení s plnením právnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Ako záruku dodržiavania našich záväzkov sme zároveň zabezpečili, že osobné údaje budú použité výhradne na stanovený účel alebo na zákonný a zlučiteľný účel, pričom tieto pravidlá sa aplikujú na každý z uvedených účelov. Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej Únie či do medzinárodných organizácií.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Aby sme Vás mohli informovať o najvhodnejších obchodných a marketingových ponukách, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a/alebo ktoré sme v rámci poskytovania našich produktov a služieb o Vás získali, podrobne analyzujeme a vyhodnocujeme. Takéto analýzy vykonávame na základe našich oprávnených záujmov smerujúcich k individualizovaným ponukám našich služieb a celkovému zlepšenie našich služieb. Dôsledkom takéhoto spracúvania pre Vás je prispôsobenie našich ponúk čo najbližšie Vašim potrebám.

4. Ako údaje zdieľame

Osobné údaje zákazníkov zdieľame vždy len spôsobom akým nám to právne predpisy umožňujú a na základe príslušných zmlúv zabezpečujúcich primeranú ochranu osobných údajov.  

Osobné údaje zdieľame v rámci OZ Športový klub lakrosu Trnava v závislosti od konkrétnych okolností a účelu.

5. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako náš zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete (i) osobne v priestoroch športového klubu, adresa je zverejnená na našej webovej stránke www.lacrosse-trnava.sk, (ii) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: info(at)lacrosse-trnava.sk . Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti.

Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia GDPR resp. §  21 Zákona.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

c) Právo na výmaz

Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia GDPR resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia GDPR resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 f) Právo namietať voči spracúvaniu

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

 

g) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením GDPR resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Celé znenie Nariadenia GDPR nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

 

h) Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu, ako napr. (i) osobne na našej pobočke, (ii) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: info(at)lacrosse-trnava.sk

6. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame získavame priamo od našich zákazníkov.

7. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:


a) uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy
obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
b) uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
c) úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
d) odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.


8. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobných údajov po 01. 05. 18

Dávame do pozornosti, že Vaše osobné údaje získané a spracúvané zákonným spôsobom na marketingové účely do 01. 05. 18 budeme po tomto dátume a v súlade s týmto účelom spracúvať aj naďalej. Spracúvanie budeme uskutočňovať na základe nášho oprávneného záujmu a záujmu OZ Športový klub lakrosu Trnava – priamy marketing. Naša spoločnosť Vás na účel priameho marketingu môže kontaktovať písomne, elektronickou poštou, telefonicky. Voči takémuto spracúvaniu máte podľa bodu 5 f) týchto pravidiel garantované právo namietať.

9. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.


V Bohdanovciach nad Trnavou, dňa 01. 05. 18